Visselblåsning

VISSELBLÅSNING

ByggSjögren strävar efter att ha ett öppet företagsklimat med hög affärsetik. Våra medarbetare, kunder och leverantörer är våra viktigaste källor till insikt om eventuella brister som måste rättas till. Den som misstänker en oegentlighet, som strider mot ByggSjögrens värderingar, uppförandekod eller lag ska ha möjlighet att komma till tals utan rädsla för repressalier. Du kan genom visselblåsartjänsten välja att lämna dina uppgifter anonymt. För att skydda uppgiftslämnare finns ByggSjögrens Policy för Visselblåsning med tillhörande rapporteringsfunktion.

VAD KAN ANMÄLAS?

Via detta system kan misstanke om allvarliga oegentligheter rapporteras.
Hit räknas bland annat:
Ekonomisk brottslighet såsom mutor, bestickning, stöld, bedrägeri och förfalskning.
Även bokföringsbrott och annan överträdelse av redovisnings- och skattelagstiftning, eller intressekonflikt mellan anställd och ByggSjögren eller andra allvarliga oegentligheter som rör ByggSjögrens vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på en arbetsplats och mycket allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

VEM KAN ANMÄLA?

Rapporteringsrutinen kan användas av samtliga anställda (oavsett anställningsform). Även kunder, leverantörer eller andra intressenter kan använda systemet.

HUR GÖRS EN ANMÄLAN?

• Alternativ 1: Rapportera till en chef inom ByggSjögens organisation eller till koncernledningen.
• Alternativ 2: Rapportera anonymt genom rapporteringsverktyget för Visselblåsning, se nedan.

Web: https://app.prewoe.com/whistleblower/company/byggsjogren

HUR ANMÄLS ANDRA ÄRENDEN?

Andra typer av ärenden såsom tvister, fel, reklamationer, mindre brott samt trakasserier, mobbning, missnöje med lön och liknande ska inte anmälas via detta system. Dessa ärenden ska i första hand rapporteras till närmaste chef eller på sådant sätt som ByggSjögens övriga policys, riktlinjer och rutiner anger.

RAPPORTERINGSVERKTYGET

För att trygga din anonymitet tillhandahålls ett rapporteringsverktyg av en extern och oberoende aktör.
Rapporteringskanalen är krypterad och lösenordskyddad. Du behöver aldrig uppge din identitet om du inte vill.
Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men ingen anklagelse får göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk eller fabricerad.